۸-مصرف دارو در کودکان

۱-حجم تقريبی شيشه های دارو وقاشق ها

شيشه کوچک:۶۰ميلی ليتر مثل شربت استامينوفن

شيشه متوسط:۱۲۰-۱۰۰ميلی ليتر مثل اکثر آنتی بيوتيکها

شيشه بزرگ:۲۴۰ميلی ليترمثل شربت آنتی اسید

قاشق چايخوری:۵/۲-۲ميلی ليتر

قاشق مرباخوری:۴-۳ميلی ليتر

قاشق غذاخوری:۹-۷ميلی ليتر

قاشق سوپ خوری۱۲-۱۰ميلی ليتر

نکته:۱ميلی ليتر=۱سی سی=۱سانتی متر  مکعب

۲-طرز مصرف داروهای رايج درکودکان

نام دارو

اشكال دارويي

مقدار مصرف

ملاحظات

Acetaminophen

 

استامينوفن

قرص80,325,500ميلي گرم

شياف325و125ميلي گرم

شربت120ميليگرمدر5ميلي ليتر

قطره 100 ميليگرم در1ميلي  ليتر

15-10ميليگرم به ازاي هركيلوگرم وزن بدن هر6-4ساعت

-------------

  0.5 ml/kg/per dose   ازشربت

-------------

2-3Drop/kg/per dose  از قطره

يك ميلي ليتر =  20قطره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  تمامي داروهاي زير(همگي به شكل شربت) به مقدار:

 

 يك ميلي ليتربه ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در24  ساعت         

 

 تجويز می شوند. (البته با تجويز پزشك) مثلا در كودك با وزن 15 كيلوگرم 15 ميلي ليتر آموكسي سيلين 250  در روز تجويز خواهد شد( يعني با توجه به اينكه  آموكسي سيلين 8 ساعتي تجويز مي شود5 ميلي ليترهر 8ساعت دارو را مي دهيم)

مثال ديگر: در كودك با وزن10كيلوگرم مي خواهيم كوتريموكسازول بدهيم  10 ميلي ليتردر24 ساعت(هر 12 ساعت5 ميلي ليتر)مي دهيم.

 

1- آموكسي سيلين 250 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر 8 ساعت)

2- آمپي سيلين 250 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر6 ساعت)

3- سفا لكسين 250 ميليگرم در5ميلي ليتر (هر6 ساعت)

4- اريترومايسين 200 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر6 ساعت)

5- كوتريموكسازول(هر12 ساعت )

6- پني سيلين وي 250 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر 8-6 ساعت)

7- سرماخوردگي كودك (هر 8-6 ساعت)

8- سالبوتامول (هر 8 ساعت)

9- تئوفيلين جي (هر 8-6 ساعت )

10- دي سيكلومين(هر 8-6 ساعت)

12- هيدروكسي زين(هر24-6 ساعت)

13-  پسودوافدرين(هر6 ساعت)

14- ايبوپروفن(هر 8-6 ساعت)

15- ناليد يكسيك اسيد(هر6 ساعت)

16- نيتروفورانتوئين(هر6 ساعت)

17- بروموهگزين(هر12-6 ساعت)

 

 

تمامي داروهاي زير(همگي به شكل شربت) به مقدار:

 

دو ميلي ليتربه ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در24  ساعت تجويز مي شوند.

 

1- آموكسي سيلين 125 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر 8 ساعت)

2- آمپي سيلين 125 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر6 ساعت)

3- سفا لكسين 125 ميليگرم در5ميلي ليتر (هر6 ساعت)

4- پني سيلين وي 251 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر 8-6 ساعت)

5- استامينوفن(هر6 ساعت )

6- ديفن هيدرامين (هر6 ساعت)

7- ديفن هيدرامين كومپاند (هر6 ساعت)

8- تئوفيلين جي در سن بيشتراز9 ماه (هر 8-6 ساعت )

9- فورازوليدون(هر6 ساعت)

 

 

تمامي داروهاي زير(همگي به شكل شربت) به مقدار:

 

سه ميلي ليتربه ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در24  ساعت تجويز مي شوند.

 

1-     استامينوفن(هر4 ساعت )

2-      AlMgSآ نتي اسيد(هر8 ساعت)

3-     كلسيم براي درمان هيپوكلسمي‌(هر 8-6 ساعت )

 

ميزان مصرف شربتهاي رايج ديگر:

 

1-    كوآموكسي كلا و312 :* kg/24h /0.8ml(هر 8 ساعت)

2-   كوآموكسي كلا و156  kg/24h: /1.6ml (هر 8 ساعت)

3-     0.4ml/kg/24hسفكسيم (هر24-12 ساعت)

4- دكسترومتورفان   0.4ml/kg/24h (هر6 ساعت)

5-    بلادونا پي بي 0.4ml/kg/24h (هر6 ساعت)

6-    اكسپكتورانت  0.5ml/kg/24h (هر8 ساعت)

7-   فروس سولفات  0.2ml/kg/24h(هر24 ساعت )

8-    kg/24hگايافنزين  /1.5ml(هر-64ساعت)

9-    كتوتيفن براي سن36-6 ماه 0.5ml/kg/24h (هر12 ساعت )

10- مترونيدازول براي ژيارديا 0.6ml/kg/24h(هر8 ساعت)

11- پرومتازين به عنوان آنتي هيستامين0.4ml/kg/24h(هر6 ساعت)

12- پرومتازين به عنوان خواب آور0.5-1ml/kg/24h(هر24 ساعت )

        13- پيروينيوم پاموا ت 0.5ml/kg/24h(هر 2هفته يكبار تا دو نوبت)

14- والپروات سديم 0.25-0.5 ml/kg/24h(هر12 ساعت )

        15- سولفات روي 1% : 0.5-1ml/kg/24h(هر12 ساعت )

 

        *ml/kg/24h= ميلي ليتربه ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در24  ساعت

 

 -----------------------------------------------------------

تمام قطره هاي زيربه مقدار ۲ قطره به ازاي هركيلوگرم وزن بدن در24 ساعت

تجويز مي شوند.

 

۱- متوكلوپراميد(هر8 ساعت)

۲-  ريفامپين(هر24 ساعت)

 -----------------------------------------------

تمام قطره هاي زيربه مقدار۳ قطره به ازاي هركيلوگرم وزن بدن در24 ساعت

تجويز مي شوند.

 

۱-   دايمتيكون(هر8 ساعت)

۲-   كلوبوتينول(هر8 ساعت)

-------------------------------------------- 

تمام قطرههاي زيربه مقدار۸ قطره به ازاي هركيلوگرم وزن بدن در24 ساعت

 تجويز مي شوند.

 

۲-   قطره استامينوفن(هر6 ساعت)

۲-دكسترو متورفان(هر6 ساعت)
-------------------------------------------

ميزان مصرف قطره هاي رايج ديگر:

 

1-آهن 2-1قطره به ازاي كيلوگرم وزن بدن در24ساعت(هر24 ساعت)

2- نيستاتين 40-20 قطره هر6 ساعت

  
نویسنده : hossien.ashoory ; ساعت ٧:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٤
تگ ها :